RODO OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dane osobowe zbierane są i przetwarzane w następujących celach:

CEL nr 1: realizacja umowy lub zamówienia, PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, a firmą LUMINUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

W przypadku formularzy elektronicznych służących do pobrania/zamówienia pliku podane dane będą przetwarzane w celu dostarczenia zamówionego systemu oraz w celu kontaktów z tym związanych oraz ewentualnych rozliczeń.

CEL nr 2: kontakty biznesowe, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

OKRES PRZETWARZANIA : do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

Dane kontaktowe wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez przedstawicieli firmy LUMINUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa do celów kontaktowych.

Przedstawiciele firmy mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty lub w ramach innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności firmy LUMINUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz inne informacje mające związek z obszarami naszej działalności.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

CEL nr 3: odpowiedź na zapytanie, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych. Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.

CEL nr 4: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Pani/Pana rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie.

  • Administratorem danych jest LUMINUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-374) przy ul. Perzyckiej 102c Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@technology.poznan.pl.
  • Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Kubicki. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: kubicki@technology.poznan.pl.
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO.
  • Podanie danych (poprzez formularze internetowe lub kontakt telefoniczny) jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
  • Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3-ech lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe).
  • Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie są profilowane.
  • Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy: hostingowe, dostawcy usług księgowych, kurierzy, inni dostawcy towarów i usług, serwisy techniczne świadczące usługi na rzecz Administratora, partnerzy handlowi oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. biuro informacji gospodarczej, sądy lub organy ścigania.